اعمال تغییرات محتوایی خودکار

اعمال تغییرات محتوایی خودکار (Automatic Update)

شرکت نیافام تجربه کاربری خوشایند مدیر پورتال را عنصر اصلی سیاست توسعه نرم‌افزار پورتال سازمانی هوشمند می‌داند و در این راستا قابلیت Auto Update پنل نرم‌افزار، احتمال از دست رفتن محتوا و تغییرات اعمال شده در صورت قطع ناگهانی نشست (Session) را به حداقل می‌رساند.