لیست اخبار صفحه :3
شرکت نیافام با افتخار دانش بنیان شد

شرکت نیافام با افتخار دانش بنیان شد

شرکت نیافام در برنامه جامع توسعه سازمانی خود مسیر روشنی را ترسیم نموده‌است که قرار گرفتن در زمرۀ شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از گام‌های ابتدایی و امیدبخش این برنامه می‌باشد.