سیستم شمارنده عابرین

سیستم شمارنده عابرین

مدل NPCS3

امروزه با توجه به گستردگی شهرها و تراکم جوامع بشری، کنترل تردد عابرین و جمع‌آوری داده‌های مربوط به فعالیت‌های اجتماعی افراد برای برنامه ریزی و مدیریت مناطق شهری امری مهم محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین داده‌ها، تعداد ورود و خروج در باز‌ه‌ای معین از لحاظ زمان و مکان است بنابراین برقراری سیستمی برای شمارش میزان تردد عابرین یکی از کارکردهای بنیادین و مورد نیاز جوامع مدرن می‌باشد. همچینی آمار بدست آمده از طریق سیستم های شمارش عابرین می‌تواند یکی از مهم‌ترین و مفیدترین ورودی‌های سیستم‌های حفظتی دیگر نیز محسوب گردد.