ارتقای ماژول تحریریه : قابلیت تبدیل تصویر به متن ( OCR فارسی و انگلیسی ) در تحریریه اخبار اسپریت پورتال

ارتقای ماژول تحریریه : قابلیت تبدیل تصویر به متن ( OCR فارسی و انگلیسی ) در تحریریه اخبار اسپریت پورتال

در بروزرسانی اخیر، کلیدی با نامِ خواندنِ متن از تصویر، به ویرایشگرِ متن، اضافه شده که به کمک هوش مصنوعی، امکان انتخاب یک تصویر جهت انتقال محتوای متنیِ آن را به ویرایشگر میدهد .