ارتقای ماژول تحریریه : اضافه شدن قابلیت ارسال خبر از یک سایت به سایت دیگر

10.mp3 ارتقای ماژول تحریریه : اضافه شدن قابلیت ارسال خبر از یک سایت به سایت دیگر

در بسیاری‌ از سازمان‌ها نیاز به نمایش اخبار زیر سایت‌ها در سایت اصلی و بلعکس وجود دارد. برای برآورده‌نمودن این نیاز قابلیت ارسال خبر از یک سایت، به سایت دیگر، به سیستم، اضافه شد .

کلمات کلیدی
احسان احمدی
تهیه کننده:

احسان احمدی