امکان ضبط و ارسال فایل صوتی در پورتال سازمانی هوشمند نیافام (اسپریت پورتال )

امکان ضبط و ارسال فایل صوتی در قالب یکی از فیلد های فرم طراحی شده است. با اضافه نمودن این ابزار به فرم در صورتی که وب سایت بر روی بستر ssl قرار داشته باشد ، کاربر امکان ضبط صدا را در فرم خواهد داشت و صوت مورد نظر در پانل مدیریتی در بخش لیست ارسالی های فرم قابل پخش می باشد .

پورتال سازمانی