بارگذاری فایل دسته ای

بارگذاری فایل دسته ای (Multi Uploader)

تمهیدات امنیتی برای بارگذاری فایلها در سرور پورتال سازمانی هوشمند در کنار امکانات نوینی برای بارگذاری چندگانه فایلهای مختلف، مدیریت سازماندهی فایل ها و ابزارهای نوآور همانند Image Cropper ( برش دهنده عکس ) نیازهای متفاوت پورتال های سازمانی را در زمینه امنیت و کارایی عملیاتی تأمین نموده است.