هوش مصنوعی

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)

کاربرد هوش مصنوعی در تولید محتوا، خطایابی و راهنمایی محتواگذاران و قابلیت های مهیج دیگر، دستاورد شگفت انگیزی است که بواسطه فرایند تحقیق و توسعه کارشناسان شرکت نیافام، نرم افزار پورتال سازمانی هوشمند را به عنصر هوشمندی مجهر نموده است.

استفاده نوآورانه از قابلیت های Artificial Intelligence یا هوش مصنوعی در توسعه نرم افزار پورتال سازمانی، خصیصه هوشمند بودن را به عنوان اولین نرم افزار مدیریت محتوای پورتال های سازمانی در ایران به آن افزوده است. کاربرد هوش مصنوعی در تولید محتوا، خطایابی و راهنمایی محتواگذاران و قابلیت های مهیج دیگر، دستاورد شگفت انگیزی است که بواسطه فرایند تحقیق و توسعه کارشناسان شرکت نیافام، نرم افزار پورتال سازمانی هوشمند را به عنصر هوشمندی (Being Intelligent) مجهر نموده است.