مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

سیستم مدیریت پروژه یکی از امکانات نوینی است که تیم توسعه شرکت نیافام با هدف بهره برداری هر چه مفید تر از پورتال سازمانی هوشمند و ارائه یک راهکار تحت وب برای مدیریت یکپارچه کاربران و عملیات پروژه های درون سازمانی، تولید نموده است. توسعه سیستم مدیریت پروژه با الهام از بهترین و آخرین روش های مدیریت چابُکِ عملیات و اقداماتِ پروژه و لحاظ نمودن سه عنصرِ سادگی، قابلیت و فراگیر بودن در فرایندِ توسعه، صورت پذیرفته است. قابلیت یکپارچگی میان سیستم مدیریت پروژه و پورتال سازمانی هوشمند نیافام در مدیریت کاربران و رویداد ها، سازمان ها را از تهیه سیستم مجزا برای مدیریت عملیات پروژه و کاربران درگیر در عملیات آن، بی‌نیاز ساخته و گامی صحیح در راستای انسجام سامانه های سازمانی و ارتقای امنیت اطلاعات می باشد.