مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

سیستم مدیریت پروژه یکی از امکانات نوینی است که تیم توسعه شرکت نیافام با هدف بهره برداری هر چه مفید تر از پورتال سازمانی هوشمند به عنوان یک محصول دانش بنیان و ارائه یک راهکار تحت وب برای مدیریت یکپارچه کاربران و عملیات پروژه های درون سازمانی، تولید نموده است. توسعه سیستم مدیریت پروژه با الهام از بهترین و آخرین روش های مدیریت چابک عملیات و اقدامات پروژه و لحاظ نمودن سه عنصر سادگی، قابلیت و فراگیر بودن در فرایند توسعه، صورت پذیرفته است. قابلیت یکپارچگی میان سیستم مدیریت پروژه و پورتال سازمانی هوشمند نیافام در مدیریت کاربران و رویداد ها، سازمان ها را از تهیه سیستم مجزا برای مدیریت عملیات پروژه و کاربران درگیر در عملیات آن، بی‌نیاز ساخته و گامی صحیح در راستای انسجام سامانه های سازمانی و ارتقای امنیت اطلاعات می باشد.

Flamingo (فلامینگو) را نماد دعوت به سرزندگی، فعال بودن و زیرکی می‌دانند. همچنین این پرندۀ زیبا نماد تغییر شیوۀ تفکّر و رها شدن از شرّ چیزهای منفی و بی‌اهمیت است. کار گروهی و تفکّر مثبت یکی از ویژگی‌های مهمّ در موفقیت مدیریت پروژه است. فلامینگو به عنوان نماد سامانۀ مدیریت پروژه شرکت نیافام، سرزندگی را در فرایند کار تیمی و پیشبرد پروژه‌ها نوید می‌دهد.