ما نیافام هستیم ...

ما نمی خواهیم محصول و خدماتِ متوسط ارائه دهیم.

ما متعهد هستیم از تجاربِ خود بهره برداری کنیم .

ما متعهد هستیم نتایجِ تحقیقات و دانشِ کسب شده خود را در فرایندِ توسعه محصول دخیل کنیم.

ما به واسطه تجاربِ بی بدیلِ خود در تعامل با سازمان ها و شرکت های بزرگِ دولتی، با سطحِ کیفی و کمی سرویس هایی که چنین سازمان هایی استفاده می کنند، آشنا هستیم.

ما نیازسنجی نموده ایم.

ما تفاوتِ سطحِ وضعِ موجود و سطحِ بهینه و متعالی را شناخته ایم و برای پُر کردنِ این شکاف، از دانشِ روز و تجاربِ فعالانِ حوزه وب بهره گرفته ایم.

محصولی توسعه داده ایم که معنای نوینی از کیفیت را تعریف می کند. 

محصولِ نهایی، اِسپریت پورتال است.

 کیفیتِ متوسط را رها کنید و آنچه بهترین ها به دنبالش هستند را بدست آورید.

اِسپریت پورتال به معنای واقعی کلمه، نفوذ ناپذیر است. 

ما برای امنیتِ مشتریان خود ارزش قائلیم و برای نیل به حداکثِر امنیت، استاندارد ها و فناوری های روز را لحاظ نموده ایم.

ما در فرایندِ توسعه محصول، کاربرِ نهایی و تجربه کاربری او را محورِ تصمیم گیری در طراحی قرار داده ایم .

نتیجه شگفت انگیز بوده است. 

ما آرمان گرا هستیم.

ما نیافام هستیم.